Merlemont

Doelgroep en doelstelling: 

In het Natura2000 gebied Merlemont, gelegen in Diepenbeek, is een graslandcomplex aanwezig bestaande uit zeven percelen. Om een goede instandhouding te garanderen van de Natura2000 habitattypen die in het gebied aanwezig zijn, zijn inrichtingswerken van het graslandcomplex noodzakelijk geweest. Met deze inrichtingswerken zijn de habitattypen geoptimaliseerd en heeft er een uitbreiding van deze typen plaatsgevonden. In dit praktijkvoorbeeld zullen de verschillende werkzaamheden die zijn verricht voor het herstel van het graslandcomplex verder toegelicht worden hoe deze in het gebied zijn uitgevoerd. Dit project is ondernomen door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en zal met behulp van de Investeringssubsidie Natuur gefinancierd worden.

Beschrijving: 

De investeringssubsidie natuur (voorheen Quick win Natura2000 waar Merlemont nog onder viel) maakt het mogelijk dat privé-eigenaars, lokale besturen of privaatrechtelijke personen gesubsidieerd kunnen worden voor projectdoelen. Met deze subsidie wil ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) privé-eigenaars stimuleren om een bijdrage te leveren aan de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).