Zwenkdravik

Anisantha tectorum

Habitat: 

Zwenkdravik is een soort van pioniersvegetaties op droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. De soort groeit vooral in licht verstoorde mosduinvegetaties, droge open wegbermen in de Duinen en op spoorwegterreinen in het binnenland.