Wrangwortel

Helleborus viridis

Habitat: 

Wrangwortel groeit bij voorkeur in loofbossen (meestal hellingbossen) op lemige, eerder stikstofrijke, vrij kalkrijke tot zeer kalkrijke bodems al dan niet ingeplant met populieren. Daar vindt men de soort vaak op matig vochtige, colluviale, soms ook alluviale bodems. Op een aantal groeiplaatsen komt de soort voor in de onmiddellijke omgeving van bronnen (meer bepaald bij stortbronnen). Een enkele keer groeit wrangwortel in een houtkant. De plant is vaak gebonden aan oud bos.