Wilde reseda

Reseda lutea

Habitat: 

Wilde reseda is een soort van pioniersvegetaties op droge, matig voedselrijke bodems. In Vlaanderen komt ze voornamelijk voor op spoorwegterreinen. Daarnaast gedijt ze ook op allerlei stenige open plaatsen in verstedelijkte gebieden en op industrieterreinen. In de Duinen staat ze eveneens op verstoorde plaatsen, zoals wegbermen, parkeerterreinen enz. Langs de Grensmaas staat ze in meer natuurlijke milieus: droge, zandige pionierssituaties in het winterbed van de rivieren open plekken op de dijken.