Tenger fonteinkruid

Potamogeton pusillus

Habitat: 

Zie ook de taxonomische opmerking bij klein fonteinkruid. Tenger fonteinkruid groeit in doorgaans helder, stilstaand tot zwak stromend, meestal vrij voedselrijk, zwak basisch tot neutraal, hard water. De bodem is zeer divers: organisch (veen) tot mineraal (zand, klei), maar leemgronden worden gemeden. Tenger fonteinkruid staat in allerlei ondiepe ‘kleine wateren’ (sloten, beken, poelen, vijvers), maar ook in diverse types van grotere plassen, afgesloten rivierarmen, ondergelopen zanden kleiputten enz. De soort verdraagt brakke omstandigheden en tot op zekere hoogte vervuiling.