Schubzegge

Carex lepidocarpa

Habitat: 

Schubzegge is een soort van door kalkrijke kwel gevoede moerasgebieden. Ze staat in voedselarme, natte kruidachtige vegetaties. Op de enige momenteel nog met zekerheid bekende groeiplaats, in het natuurreservaat Het Torfbroek, groeit de soort samen met andere zeldzaamheden als paddenrus en zwarte knopbies.