Schedefonteinkruid

Potamogeton pectinatus

Habitat: 

Schedefonteinkruid is een van de meest algemeen verspreide fonteinkruiden in Vlaanderen en de soort heeft de grootste tolerantie ten opzichte van vervuiling, voedselrijkdom en chloridegehalte (de soort is zelfs min of meer halofiel). Schedefonteinkruid groeit in stilstaand tot matig stromend, meestal relatief ondiep, voedselarm tot voedselrijk, hard tot zeer hard, soms kalkrijk water, in combinatie met allerlei, vooral organische (modderige), soms zeer carbonaatrijke bodemtypes (behalve silt). Meestal is er echter een duidelijke voorkeur voor voedselrijke situaties. De soort is te vinden in allerlei poelen en plassen, sloten, beken en allerlei types van waterlopen.