Ruw vergeet-mij-nietje

Myosotis ramosissima

Habitat: 

Ruw vergeet-mij-nietje is een soort van pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, basische bodems. Ze is zeer talrijk in mosduinen aan de kust en op allerlei open, droge plaatsen, zoals spoorwegterreinen, opgespoten terreinen, braakland, akkerranden op zandige bodems en muurtjes.