Ruige anjer

Dianthus armeria

Habitat: 

Ruíge anjer groeit in Vlaanderen op matig droge tot matig vochtige, zandige, stenige of iets kleiige gronden. De soort staat gewoonlijk op licht zure tot neutrale bodems, meestal op wat opener en zonniger plekken binnen een grazige of ruigtekruidenvegetatie. Haar groeiplaatsen zijn vrij verscheiden: bosen wegranden, kanaalen spoorwegbermen, braakland, ruderale terreinen zoals met puinen vliegas opgehoogde gronden en mijnsteenbergen, De populatiegrootte kan van jaar tot jaar sterk wisselen.