Rode ogentroost

Odontites vernus

Habitat: 

Van rode ogentroost worden vier ondersoorten onderscheiden, waarvan er twee in België voorkomen. De meest algemene ondersoort in Vlaanderen is subsp. serotinus; subsp. vernus is veel zeldzamer. Rode ogentroost is een eenjarige halfparasiet op de wortels van grassen. De ondersoort serotinus komt vooral voor in pioniersvegetaties of in open graslanden op vochtige, matig voedselrijke bodem. Ze staat onder andere in wegbermen, in vochtige, korte, vaak vertrappelde graslanden, op braakland, langs spoorwegen, in akkerranden en in duinvalleien. Vaak groeit ze op iets verdichte bodem (bv. in rijsporen) of op opgespoten zand. Ze gedijt vooral op klei- en leemgronden, en ook wel op kalkhoudend zand. De ondersoort vernus komt voor in graanakkers, bouwland en braakland. Het is een pionier op vochtige, voedselarme en basische bodem.