Kluwenzuring

Rumex conglomeratus

Habitat: 

Kluwenzuring is een plant van vochtige, voedselrijke, halfopen tot open standplaatsen. De soort is nogal eens te vinden aan halfbeschaduwde grachtkanten, langs bosranden of in open bossen, maar sluit voor de rest qua ecologie vrij nauw aan bij krulzuring. Ze wordt dikwijls samen gevonden met laatstgenoemde soort in gestoorde graslanden, in wegbermen, of op braakliggende grond.