Kleine zandkool

Diplotaxis muralis

Habitat: 

Meer nog dan grote zandkool is kleine zandkool gebonden aan door de mens gecreëerde milieus. De soort groeit in droge, matig voedselrijke, open milieus zoals omgewoelde Wegbermen, opgespoten terreinen, stenige braakliggende terreinen, havengebieden, spoorwegbermen en rangeerstations, oude muren enz.