Grote zandkool

Diplotaxis tenuifolia

Habitat: 

Grote zandkool is te vinden in pioniersvegetaties op droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. De soort verkiest basische bodems. ln de kustduinen groeit ze op allerlei verstoorde open terreinen, zowel in de zeereep als meer landinwaarts langs wegbermen, in woonwiiken of op industrieterreinen. ln de Polders groeit ze vooral op polderdijken en op allerlei sterk door de mens beinvloede terreinen, zoals industrieen spoorwegterreinen, omgewoelde wegbermen enz. Ook elders in Vlaanderen groeit grote zandkool vooral op kunstmatige bodems zoals opgespoten of vergraven terreinen.