Kleine wolfsmelk

Euphorbia exigua

Habitat: 

Kleine wolfsmelk gedíjt zowel in graanvelden als in hakvruchtakkers. In stoppelvelden kan de plant profiteren van de sterke lichttoename. De soort is sterk gebonden aan kalkhoudende bodems en is gevoelig voor te sterke bemesting. Tijdens de voorbije decennia heeft ze het dan ook moeilijk gehad. Kleine wolfsmelk wordt als pionier ook op allerlei open plaatsen buiten akkers gevonden, zoals randen van paden en bermen van waterlopen, ontgrondingen en jonge aanplantingen.