Kleine leeuwenklauw

Aphanes inexspectata

Habitat: 

Ecologisch vertonen kleine en grote leeuwenklauw vrij sterke overeenkomsten. Het belangrijkste verschilpunt is dat kleine leeuwenklauw een meer uitgesproken kalkmijdende soort is. Gemeenschappelijk voor de beide soorten is een voorkeur voor goed drainerende, niet te zware bodems en lage, doorgaans open en lichtrijke begroeiingen. Niet zelden worden in lage, schrale begroeiingen op een zandig substraat de twee leeuwenklauwsoorten samen aangetroffen. Kleine leeuwenklauw is wat minder een plant van akkers (vroeger vooral rogge) en groeit in uiteenlopende schrale graslandmilieus, zoals intensief onderhouden gazons, weilandranden (het intensief begraasde strookje onder de draadafsluiting), spoorwegterreinen en bermen langs aardewegen en paden.