Hokjespeul

Astragalus glycyphyllos

Habitat: 

Hokjespeul komt in haar natuurlijke milieu voor in bosranden op warme, kalkrijke maar eerder stikstofarme groeiplaatsen. Daarnaast kan de plant zich ook handhaven op begraasde terreinen of langs wegkanten. Buiten Zuid-Limburg kan hokjes- peul als adventief worden aangetroffen op eerder ruige, stenige terreinen, zoals kanaal- en spoorwegbermen, oude stortplaatsen, opgespoten terreinen enz.