Gewoon langbaardgras

Vulpia myuros

Habitat: 

Gewoon langbaardgras komt voor in pioniersvegetaties op droge, schrale tot matig voedselrijke, betreden bodems, meestal op zandige of stenige substraten. De soort groeit in wegbermen, in droge ruigten, op braakliggende terreinen, in zandafgravingen en steengroeven, op verhardingen, tussen plaveisel, op oude muren, op spoorweg- en industrieterreinen en in geschoffelde of met herbiciden bespoten plantsoenen.