Gewone veldsla

Valerianella locusta

Habitat: 

Gewone veldsla is een eenjarige soort van pioniersvegetaties en graslanden op vochtige tot droge, matig voedselrijke verstoorde bodems. Ze komt voor in weg- en spoorwegbermen, op rivierdijken, op braakland en in tuinen. Bovendien wordt ze aangetroffen in duinen. Vroeger was gewone veldsla vooral een onkruid van voedselrijke, kalkhoudende, maar niet kalkrijke akkers. In dat milieu is ze nu zeldzaam, al wordt ze nog wel eens in akkerranden gevonden.