Gele ganzenbloem

Chrysanthemum segetum

Habitat: 

Het meest abundant kwam gele ganzenbloem vroeger voor in graan- en hakvruchtakkers (onder meer bietenakkers en aardappelvelden). Het is een lichtminnende soort van kalkarme, goed drainerende, lichte bodems. Daarnaast wordt gele ganzenbloem aangetroffen in allerlei pioniersmilieus, zoals braakliggende percelen, wegbermen, rivieroevers en stortterreinen. Als aangevoerde plant duikt ze op in de buurt van graanoverslagplaatsen in havens of op spoorwegterreinen.