Dauwnetel

Galeopsis speciosa

Habitat: 

Dauwnetel is een soort van pioniersvegetaties op vochtige, matig tot zeer voedselrijke bodems. Ze komt vooral voor in graanakkers, in verstoorde wegbermen en op ruderale plaatsen.