Bleekgeel blaasjeskruid

Utricularia ochroleuca

Habitat: 

Bleekgeel blaasjeskruid is nauw verwant met plat blaasjeskruid en wordt soms als een vorm ervan beschouwd. Toch worden de beide taxa reeds sedert de eerste uitgave van de Flora van België (DE LANGHE et al. 1967) apart onderscheiden, zodat identificatie mogelijk is sinds het begin van de tweede karteerperiode. De plant is veeleer kenmerkend voor hoogveen, maar kan ook in basenrijker, ondiep, oligo- tot mesotroof water op veengrond groeien. De enkele groeiplaatsen in Vlaanderen vertonen eerder dit laatste karakter en zijn voedselrijker dan de doorsnee habitat.