Blauw walstro

Sherardia arvensis

Habitat: 

Blauw walstro is een soort van pioniersvegetaties op droge tot vochtige, matig voedselrijke, basische substraten. Ze komt voor in akkerranden in de Leemstreek en op open plaatsen in de Duinen. Af en toe duikt de soort op als onkruid in plantsoenen.