Grote muggenorchis

Gymnadenia conopsea

Habitat: 

Grote muggenorchis is een vrij variabele soort, waarvan in de Flora van België (LAMBINON et al. 1998) twee variëteiten onderscheiden worden: een eerder ijlbloemige normaalvorm en een dichtbloemige vorm (var. densiflora). Deze laatste bloeit een tot twee weken later dan de normaalvorm. Met die variaties wordt hier geen rekening gehouden. Grote muggenorchis is een typische kalkminnende soort die groeit op droge, grazige kalkhellingen, in jonge duinvalleien en schraalgraslanden en op lichtrijke plaatsen in bossen. Ook op basenrijke bodems in beekdalen en kalkmoerassen wordt de soort gevonden. Op die plaatsen overheerst dikwijls de dichtbloemige vorm.