Bufferend Vermogen (BV)

resistentie tegen verstoringen

Definitie: 

Het bufferend vermogen is de mate waarin een milieu (water, bodem) bestand is tegen de aanvoer van verstorende stoffen zonder zichtbaar effect (bv. opname van verzurende stoffen zonder dat de pH sterk wijzigt. De term sluit nauw aan bij de term "buffer", en wordt gebruikt in de LSVI tabellen (uitgedrukt in milli-mol/m²). Het zuurbufferend vermogen van water wordt gemeten aan zijn alkaliniteit (bv: Een alkalisch moeras is een moeras waar kalkrijk kwelwater opwelt).