BWK: Gedegradeerde heide met dominantie van pijpenstrootje (cm)

BWK-codes: cm

Vele heidegebieden hebben te kampen met een toenemende vergrassing door pijpenstrootje. Open vegetaties met dominantie van pijpenstrootje zijn met cm aangeduid. Het aspect wordt volledig door deze soort bepaald. Binnen het heideareaal komt deze karteringseenheid behoorlijk veel voor. Vooral in natte heide maar ook in droge heide kan pijpenstrootje om uiteenlopende redenen gaan domineren, soms zelfs in die mate dat de vegetatie nog uitsluitend uit pijpenstrootje bestaat. Ook langs oevers van voedselarme, zure vennen en in laagtes in natte heide kan pijpenstrootje grote oppervlakten inpalmen. Het groeit er dikwijls in hoge bulten als gevolg van sterk wisselende waterstanden. Het gaat hier dan om verarmde verlandingsvegetaties.