's Hertogenheide

Doelgroep en doelstelling: 

In dit praktijkvoorbeeld zal er een blik worden geworpen op het project 's Hertogenheide. Bent u beheerder van een heide gebied of wilt u heide realiseren? In dit praktijkvoorbeeld zal er informatie worden verstrekt over de stappen die zijn genomen voor het project om de heide in het gebied te herstellen.

’s Hertogenheide, gelegen te Aarschot, is een heide gebied met vier percelen van ongeveer vier hectare totale oppervlakte, omgeven door een groter bos. De heide die aanwezig is in het gebied wordt steeds meer ingepalmd door verbossing en om de heide te regenereren zijn er heideherstelwerkzaamheden verricht. Deze heideherstelwerkzaamheden zorgen voor kansen voor het ontwikkelen van heischraal grasland. Om dit mogelijk te maken wordt de heide verjongd door strooksgewijs te chopperen en de verbossing te kappen en af te voeren.

Beschrijving: 

Om ervoor te zorgen dat heischraal grasland zich kan ontwikkelen zullen er heideherstelwerkzaamheden plaatsvinden, dit ook om de verbossing tegen te gaan. Om deze werkzaamheden te kunnen realiseren is er gebruik gemaakt van de zogenoemde investeringssubsidie natuur. De investeringssubsidie natuur, voorheen quick win natura2000, zorgt ervoor dat privé-eigenaars, lokale besturen of privaatrechtelijke personen gesubsidieerd kunnen worden voor de realisatie van natuurdoelen. Met deze subsidie wil ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) privé-eigenaars stimuleren om een bijdrage te leveren aan de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen (IHD).