Zwaluwtong

Fallopia convolvulus

Habitat: 

Zwaluwtong is traditioneel een akkeronkruid van zowel graanals hakvruchtakkers. De soort heeft de ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering behoorlijk goed doorstaan en wordt nog altijd frequent aangetroffen in akkers op uiteenlopende, liefst niet te zware of te sterk zure bodemtypes. Zoals wel vaker het geval is bij akkeronkruiden, gedijt de soort dikwijls het best in de buítenrand van akkers, in het smalle reepje grond tussen de ingezaaide gewassen en de niet omgeploegde grazige berm. Behalve in bouwland, kan ze ook talrijk aanwezig zijn in recentelijk vergraven bermen of op opgeworpen hopen aarde, op braakland, langs spoorwegen, onder kreupelhout, aan de voet van heggen enz.