Zannichellia

Zannichellia palustris

Habitat: 

Zannichellia omvat in ons land twee ondersoorten: zittende zannichellia (ssp. palustris) en gesteelde zannichellia (ssp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang.). De beide taxa verdienen op grond van chromosoom- en isozymkenmerken, biotoopkeuze en geografische verspreiding eerder als aparte soorten onderscheiden te worden, maar de geringe morfologische verschillen bemoeilijken soms de determinatie (TRIEST & VANHECKE 1991). Zannichellia is een waterplant van stilstaande tot stromende, kleine wateren (zoals sloten, vaarten, beken, kleine rivieren en poelen), maar de soort is ook te vinden in de oeverzones van diepere wateren, zoals zand- en kleiputten. Zittende zannichellia komt voor in neutraal tot alkalisch, hard, ionenrijk, meestal zoet water, en gesteelde zannichellia in alkalisch, zeer hard, zeer ionenrijk, meestal min of meer brak water. In het binnenland is de aanwezigheid van zannichellia vaak een aanwijzing voor waterverontreiniging.