Wilde narcis

Narcissus pseudonarcissus

De Wilde narcis is een lage, soms middelhoge, in het vroege voorjaar bloeiende plant met doorgaans alleenstaande bloemen. Het bloemdek heeft een trechtervormige, tot twee centimeter lange, groengele buis, langere, afstaande, langwerpige, bleekgele slippen en een heldergele, buisvormige, naar de top gekroesde en weinig verwijde bijkroon, die ongeveer even lang is als de bloemdekslippen. Deze bijkroon, die het karakteristieke beeld van narcissenbloemen bepaalt, staat in het verlengde van de kroonbuis. Wilde narcis is een lichtminnende soort die als wilde plant in Vlaanderen praktisch uitsluitend gevonden wordt in licht loofbos op lemige (soms zandlemige), matig vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot eerder voedselarme standplaatsen.