Veenorchis

Dactylorhiza sphagnicola

Habitat: 

Veenorchis wordt nog maar sinds 1983 in de Belgische Flora als aparte soort onderscheiden (DE LANGHE et al. 1983). Voorheen werd ze op basis van een aantal overeenkomstige kenmerken tot de rietorchis gerekend. Het is een soort van hoogvenen, mesotrofe veenmosvegetaåi_es, trilvenen en heidevennen. ln ecologisch optimale biotopen groeit ze samen met onder andere veenbloembies en slijkzegge. De soort lijdt sterk onder de vermesting, verdroging en habitatvernietiging.