Spiesmelde

Atriplex prostrata

Habitat: 

Spiesmelde is een soort van pioniersvegetaties in vochtige, zeer voedselrijke milieus, maar ook in brakke milieus op vochtige tot droge plaatsen. Tot de meest natuurlijke milieus behoren het hoogstrand en de randen van zilte tot brakke schorren. In het binnenland groeit de soort op allerlei verstoorde, voedselrijke plaatsen, zoals rivieroevers, verstoorde wegbermen, akkerranden, moestuinen, de omgeving van mesthopen enz.