Schijfkamille

Matricaria discoidea

Habitat: 

Schijfkamille is een pionier van uitgesproken voedselrijke, vochtige tot droge bodems. Als tredplant groeit de soort in uiteenlopende milieus, zoals de open vegetaties bij de toegangsplaats tot weiden, plekken met verdichte bodems op vergraven terreinen en gronddepots (bv. na uitdrogen van plassen), ruderale vegetaties op afbraakterreinen met steenslag, de overgangszone met een lagere begroeiing tussen grazige berm en rijweg, de voegen tussen straatstenen en plaveien, aardewegen, het erf van boerderijen, bouwland enz. Groeit het vegetatiedek geleidelijk dicht, dan ruimt schijfkamille baan, maar in permanent ijle, lage tredplantenbegroeiingen verhindert herhaalde beschadiging niet dat de soort zaad produceert en standhoudt.