Overblijvende hardbloem

Scleranthus perennis

Habitat: 

Overblijvende hardbloem is een soort van pioniersvegetaties en open schrale graslanden op droge, voedselarme, zwak zure bodems. Vele van de vroegere standplaatsen betroffen randen van zandige wegen. De meeste recente standplaatsen betreffen grotere aaneengesloten, schrale pioniersvegetaties gedomineerd door buntgras. Overblijvende hardbloem groeit ook vaak in het gezelschap van schapenzuring, klein vogelpootje, zandblauwtje en eenjarige hardbloem.