Nachtsilene

Silene nutans

Habitat: 

Nachtsilene is een soort van droge, kalkrijke, voedselarme graslanden. In Vlaanderen groeit nachtsilene bijna uitsluitend in droge duingraslanden, in het bijzonder op enigszins humeuze bodems. Elders, zoals in Wallonië, groeit nachtsilene vaak in droge graslanden op kalkhellingen. In Vlaanderen is dat alleen het geval in Kanne.