Melganzenvoet

Chenopodium album

Habitat: 

Melganzenvoet is een uitgesproken pionier van vochtige tot droge, zeer voedselrijke milieus. Na bodemomwoeling of grondverzet kan de plant zich in ruigten gemakkelijk vanuit zaadbankmateriaal op korte tijd ontpoppen tot een van de dominante soorten. Zonder hernieuwde dynamiek neemt haar aandeel in de vegetatie daarna spoedig drastisch af. Behalve in pas aangelegde of recent vergraven bermen, op grondde- pots en bouwpercelen enz., is melganzenvoet vooral te vinden in hakvruchtakkers. Resistentie tegen herbiciden leidde in het recente verleden op vele plaatsen tot een zeer sterke uitbreiding, maar nieuwe ontwikkelingen in de onkruidbestrijding hebben die trend, bijvoorbeeld in maïsakkers, vaak alweer sterk omgebogen.