Italiaans raaigras

Lolium multiflorum

Habitat: 

Italiaans raaigras komt in Vlaanderen niet in natuurlijke graslanden voor. De soort is hier ingeburgerd door het gebruik ervan als cultuurgewas in graslanden, die eigenlijk eenjarige grasakkers geworden zijn. Tegenwoordig is het quasi de enige courant gebruikte soort voor productief grasland. Italiaans raaigras wordt ook wel ingezaaid op akkers om de erosie ervan tijdens de winter tegen te gaan. De soort wordt ook als groenbemester ingezaaid. Dan wordt in het voorjaar het gras ingeploegd. De soort groeit vooral op voedselrijke of sterk bemeste bodems. Vanuit cultuurgrasland verspreidt ze zich in halfnatuurlijke ve-getaties, hoewel dat hoofdzakelijk beperkt blijft tot sterk an-tropogeen beïnvloede plaatsen. Bij het achterwege blijven van bemesting en door concurrentie met inheemse soorten verdwijnt het gras meestal spoedig.