Heggenrank

Bryonia dioica

Habitat: 

Heggenrank is een soort van bosranden, zomen en struwelen op voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Ze groeit op zand-, klei- en leemgronden, maar meestal op een goed drainerend substraat. In de kustduinen is heggenrank algemeen in struwelen van duindoorn en vlier. In het binnenland groeit de soort in bosranden en in struwelen van sleedoorn en meidoorn, veelal samen met andere lianen, zoals bosrank.