Heggenduizendknoop

Fallopia dumetorum

Habitat: 

Heggenduizendknoop groeit in matig voedselríjke tot voedselrijke, droge zoomvegetatíes. Men treft de soort vaak aan in heggen, struweel, op afsluitingen, spoorwegbermen en vaak op verstoorde bodems.