Grote ereprijs

Veronica persica

Habitat: 

Grote ereprijs is een pionier die het best gedijt op voedselrijke, kalkhoudende bodems. In Vlaanderen behoort de soort tot de sterkst uitgesproken indicatoren van niet-zure bodems. Als akkerplant groeit ze vooral tussen hakvruchten, maar ook tussen graan. Omdat kieming van de zaden en bloei gespreid over een groot deel van het jaar op gang kunnen komen, kan de soort zich snel ontwikkelen op braakliggende akkers. Daarnaast vindt ze geschikte groeiplaatsen in allerlei open milieus, zoals verstoorde plekken met een lage begroeiing in bermen, moestuinen en plantsoenen.