Grijskruid

Berteroa incana

Habitat: 

Grijskruid groeit in droge pioniersvegetaties en graslanden op matig voedselrijke bodems. De meeste standplaatsen betreffen sterk door de mens beïnvloede terreinen, zoals spoorwegemplacementen, droge verstoorde wegbermen, opgespoten terreinen en havengebieden.