Gestreepte klaver

Trifolium striatum

Habitat: 

Gestreepte klaver is een eenjarige soort die in min of meer open graslanden op droge, zwak zure bodems groeit. De soort kiemt in de winter en bloeit reeds in mei en juni. Ze staat zowel op voedselarme als matig voedselrijke standplaatsen, maar steeds in korte, grazige vegetaties. Dat kunnen zowel begraasde terreinen zijn als plaatsen waar gazonbeheer wordt toegepast, of plaatsen waar door betreding de vegetatie kort blijft. In vergelijking met ruwe klaver komt gestreepte klaver gemiddeld op iets zuurdere bodems voor, alhoewel ze af en toe samen gevonden worden.