Gesteelde zoutmelde

Halimione pedunculata

Habitat: 

Gesteelde zoutmelde is een zeldzame maar kenmerkende soort van gewoon kweldergras-vegetaties (SCHAMINÉE et al. 1998). De soort groeit graag op min of meer open en zandige gedeelten van buitendijkse, zilte schorren, vaak in de overgang tussen zeekraalvegetaties en kweldergrasvegetaties. Overspoeling met zeewater gebeurt niet regelmatig en is kortstondig. Vroeger is de soort in Vlaanderen ook op dijkvoeten waargenomen.