Echt bitterkruid

Picris hieracioides

Habitat: 

Echt bitterkruid is een soort van open tot gesloten, kruidige vegetaties op droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, basische bodems. Ze staat frequent op stenige industrie- en spoorwegterreinen en in dijkgraslanden langs de Grensmaas. Het betreft vaak enigszins verstoorde groeiplaatsen.