Dauwbraam

Rubus caesius

Habitat: 

In tegenstelling tot gewone braam is dauwbraam een duidelijk afgebakende maar weliswaar vormenrijke soort. Ze kan zowel met gewone braam als met framboos hybriden vormen, die de herkenning een stuk kunnen bemoeilijken. Die hybriden zijn ingedeeld bij Rubus sectie Corylifolii, de zogenaamde bastaard- of hazelaarbramen. Dauwbraam is een tamelijk licht- en warmteminnende bramensoort, die vooral groeit op neutrale en gewoonlijk zelfs eerder kalkrijke en stikstofrijke gronden. De bodemtextuur mag variëren van zandig tot kleiig. De grondwaterstand mag enige fluctuaties vertonen, in die zin dat de afbraak van organisch materiaal erdoor wordt gestimuleerd. Echt voedselarme plekken of bodems die oppervlakkig verzuren door ophoping van ruw strooisel, worden gemeden. Deze bramensoort kan grote struwelen vormen op kalkrijk duinzand of op sterk door de mens beïnvloede kalkhoudende terreinen, zoals braakliggende akkers en afbraakterreinen. Op spoorwegtaluds en dijken, in wegbermen en langs muren enz. kan de soort indrukwekkende lijnvormige struwelen vormen. Ook in voedselrijk alluviaal licht loofbos, al dan niet met populier ingeplant, kan dauwbraam overvloedig voorkomen.