Bosgeelster

Gagea lutea

Habitat: 

Bosgeelster komt in Vlaanderen vooral voor op oeverwallen in beekbegeleidend loofbos. De grootste groeiplaatsen vinden we waar de natuurlijke beekstructuur nog vrij intact gebleven is, op regelmatig kortstondig overstroomde plekken. De soort markeert er vaak de grens tussen lang en kort onder water staand terrein. Andere groeiplaatsen betreffen graslanden op oeverwallen, al dan niet beplant met populieren. Een enkele keer groeit de soort in een park (vermoedelijk niet als stinsenplant: de sierwaarde is gering) of langs een houtkant of bomenrij. In Vlaanderen gaat het steeds om standplaatsen op vrij zandige, voedselrijke, neutrale tot vrij kalkrijke, vrij vochtige maar zeker geen kletsnatte gronden.