Akkervergeet-mij-nietje

Myosotis arvensis

Habitat: 

Akkervergeet-mij-nietje is een soort met een brede ecologische amplitude, die in allerlei milieus wordt aangetroffen op voorwaarde dat deze niet te nat zijn, te sterk beschaduwd of te voedselarm. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt al lang niet meer in akkers, maar eerder in diverse milieus met niet te dichte of te hoge begroeiingen en met frequente bodemverstoring door grondverzet, waar geregeld nieuwe pionierssituaties ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn plantsoentjes, braakliggende percelen, bermen en dijken met een lage begroeiing enz. Ook in milieus waar andere, ecologisch wat nauwer ingestelde vergeetmij- nietjes relatief vaak worden aangetroffen, zoals langs spoorwegen, is het akkervergeet-mij-nietje dikwijls te vinden.