Ecologische kenmerken van natuurstreefbeelden grasland

Graslanden zijn biotopen met bijna enkel kruidachtige planten, zoals bijvoorbeeld Margrieten en Gestreepte witbol. Met begrazing of maaien wordt de vegetatie een of meerdere keren per jaar kort gezet. Hierdoor groeien in een grasland geen houtachtige soorten of hogere kruiden. Bij nalaten van beheer wordt een grasland een ruigte en vervolgens struweel en bos.
Verken hieronder de eigenschappen van een Glanshaverhooiland.

Belangrijke ecologische kenmerken van graslanden zijn:

  • Voedselrijkdom van de bodem: hoe rijker, hoe kleiner de biodiversiteit en hoe groter het aandeel dominante grassen.
  • Zuurtegraad van de bodem.
  • Bodemvocht: is de grondwatertafel hoog genoeg, zijn de aanwezige grondwaterschommelingen typisch voor het aanwezige grasland, met eventueel winterse overstromingen?
  • De graslandstructuur: het aandeel en verhouding tussen lagere en hogere grassoorten, zijn de juiste mossoorten aanwezig?
  • De sleutelsoorten: welke (planten)soorten zijn aanwezig, kenmerkend voor het type grasland en in voldoende bedekking?
  • Strooisellaag: is deze niet te dik?
  • Vervilting: domineren bepaalde verviltende grassoorten niet zoals Gewoon struisgras en Gestreepte witbol?
  • Verruiging, verbossing: zijn er niet teveel soorten aanwezig typisch voort ruigtes of struwelen dan wel bossen?

Verder zijn ook het beheer (wordt het gemaaid dan wel begraasd) en nog extra kenmerken buiten de LSVI belangrijk voor fauna, zoals kale plekjes (zonplekjes insecten, nestplaatsen zandbijen), microreliëf, de aanwezigheid van een enkele wilgen- of bramenkoepel (broedplaats zangvogels), mest zonder ontwormingsmiddelen (mestfauna en de daarvan afhankelijke insecteneters), voldoende oppervlakte met afwezigheid van opgaande elementen (weidevogels), molshopen (zonplekjes voor vlinders), etc.


Een goed startpunt om graslanden te beheren vind je hier:
 

Deze pagina en interactieve figuur werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU(opent nieuw venster) in het kader van het LIFE BNIP-project(opent nieuw venster).