Natuurstreefbeeld: Vegetatie gedomineerd door Adelaarsvaren (andere vegetatie cp)

Beschrijving: 

Dit natuurstreefbeeld is een vegetatie die gedomineerd wordt door Adelaarsvaren. Wat wil zeggen dat Adelaarsvaren meer dan 50 % uitmaakt van de aanwezige vegetatie. Soorten van andere natuurstreefbeelden zoals schrale graslanden en droge heide komen nauwelijks of niet voor. De bedekking van dwergstuiken is laag (minder dan 20 %) en Struikhei komt weinig voor (minder dan 5 % dekking en maximaal een 100-tal planten per ha).

Adelaarsvaren kan dominant zijn in droge heide (4030, 2310) en droge schrale graslanden (6230_hn). De vegetatie is dan een gedegradeerd type van deze natuurstreefbeelden en behoort niet tot het hier besproken natuurstreefbeeld.

Bossen waarin Adelaarsvaren dominant in de kruidlaag staat behoren niet tot dit natuurstreefbeeld.  Zij behoren tot een bosnatuurstreefbeeld of tot een bos dat geen natuurstreefbeeld is. Zo kan Adelaarsvaren dominant zijn in het natuurstreefbeeld Eiken-Beukenbos op zure bodem (9120).

Natuurbeheer: 

Vegetaties die gedomineerd worden door Adelaarsvaren kan je behouden door de verbossing tegen te gaan. Maar je kan ook opteren het natuurstreefbeeld om te vormen naar een bos of een heidenatuurstreefbeeld. Het herstel van heide vanuit een vegetatie die volledig gedomineerd wordt door Adelaarsvaren vraagt wel grote inspanningen.