Vijver

Heldere of troebele waterpartij

Definitie: 

Een vijver is een door de mens aangelegd waterlichaam met beperkte oppervlakte. Het verschil tussen de begrippen vijver, poel en plas is echter niet duidelijk vastgelegd. Aan een poel is eerder een agrarische functie verbonden, terwijl een vijver eerder met visvangst of een sierfunctie wordt geassocieerd. Een plas lijkt meer een toevallig of tijdelijk verschijnsel te zijn. Een vijver slaat doorgaans ook op een groter waterlichaam dan een plas of een poel. Belangrijker is evenwel wat zich in het water afspeelt. Alle voldoende grote, ondiepe wateren bevinden zich in één van twee alternatieve evenwichten: een heldere door waterplanten gedomineerde toestand enerzijds, en een troebele toestand zonder veel plantengroei anderzijds. Beide situaties kunnen op korte tijd in elkaar overgaan. In een heldere vijver zijn er weinig voedingsstoffen, vind je een goed ontwikkelde onderwatervegetatie, weinig algen en veel dierlijk plankton zoals watervlooien. Als er al vissen in voorkomen, zijn er veel roofvissen zoals snoek en weinig of geen bodemwoelende vissen zoals karper en brasem. In een troebele vijver is de situatie net omgekeerd. Je vindt er weinig waterplanten, veel algen en weinig zoöplankton. Er komen voornamelijk bodemwoelende vissen voor.
Een meer tenslotte, is dieper. De bodem is daardoor te donker om plantengroei mogelijk te maken en de waterkolom kent een temperatuurgelaagdheid. Meren sluiten bijna steeds ook aan op rivieren en hebben daarom van nature vispopulaties. Een poel niet.