Watermuur

Myosoton aquaticum

Habitat: 

Watermuur groeit in sloot- en beekbermen, op kanaal- en rivieroevers, op de oevers van vijvers en plassen, in natte graslanden, in laagveenmoeras, wegbermen, vochtig bos, moerasbos, populierenaanplantingen, struweel, op braakgrond en baggerslib, in bezinkingsbekkens enz., met andere woorden in allerlei habitats tussen water en land. De soort staat vooral op alluviale gronden en verdraagt goed schaduw. De algemene vochtigheid van de bodem en de omgeving is wellicht belangrijker dan direct contact met water. Wellicht is de plant ook gevoelig voor zilt water.